Nevybrali ste si? Pozrite sa na ponuku aj našich ďalších značiek:


Zásady ochrany a spracovávania osobných údajov v AURES HOLDINGU

(„Zásady“)

Obsah


1. Úvod

Osobné údaje spracúvame výhradne v súlade s platnou legislatívou, a to najmä Nariadením EP a Rady (EU) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („Nariadenie GDPR“). Tieto Zásady popisujú, akými princípmi sa riadime, aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo, na aký účel ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, kde a ako môžete získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracúvame, a aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

2. Kontakty

Informácie o prevádzkovateľovi osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov v ČR je spoločnosť AURES Holdings a.s., IČ 017 592 99, DIČ CZ699002719, so sídlom Dopraváků 874/15, Praha 8, 184 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19139. V týchto Zásadách je prevádzkovateľ ďalej tiež označovaný ako „Prevádzkovateľ“, „AURES“ či „my“.

2. 2. Holding AURES

Holding AURES (ďalej v týchto Zásadách len „Holding“) zahŕňa všetky spoločnosti, ktoré s Prevádzkovateľom tvoria koncern. Ide o nasledovné spoločnosti

Tieto Zásady sa uplatňujú pre všetky spoločnosti Holdingu.

Spoloční prevádzkovatelia

Spoločnými prevádzkovateľmi v ďalších krajinách, kde skupina AURES pôsobí, sú:

Slovensko:

AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., IČO 47918101, so sídlom Panónska cesta 39, Bratislava 851 04,

AUTO DISKONT s.r.o., IČO 35899620, so sídlom Šenkvická cesta 14/F, Pezinok 902 01

Maďarsko:

AUTOCENTRUM AAA AUTO Kft., reg.č. 13-09-109247, so sídlom 2151 Fót, Fehérkő utca 1,

Poľsko:

AUTOCENTRUM AAA AUTO Sp. z o.o., re.č. 0000117693, so sídlom Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 3

Informácie o zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov

Mgr. Lenka Zajíčková

kontaktná adresa: Dopraváků 723/1, Praha 8, 184 00, Česká republika alebo Panónska cesta 39, Bratislava 851 04

e-mail: dpo@aaaauto.cz

Zodpovedná osoba je určená spoločne pre celú skupinu AURES, teda pre všetky spoločnosti koncernu a krajín, v ktorých skupina pôsobí. So zodpovednou osobou môžete komunikovať po slovensky.

Kategórie osobných údajov

Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s výkupom alebo predajom vozidiel alebo využívaním našich ďalších služieb (napr. internetových stránok, služba/aplikácie Garáž).

Najčastejšie tak ide o nasledovné údaje:

Identifikačné údaje:

meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti (občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného obdobného dokumentu), štát, prípadne orgán, ktorý ich vydal, a doba ich platnosti, podpis – u fyzickej osoby podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO. Ide teda o všetky osobné údaje, vďaka ktorým Vás jednoznačne a nezameniteľne identifikujeme.

Kontaktné údaje:

kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a ďalšie podobné informácie. Ide o osobné údaje, vďaka ktorým Vás budeme môcť kontaktovať.

3. 3.Údaje o bonite (schopnosti splácať) a dôveryhodnosti:

osobné údaje, ktoré môžeme spracúvať na základe Vášho súhlasu a ktoré potrebujeme, aby sme Vám mohli ponúkať služby našich partnerov v oblasti sprostredkovania financovania, poistenia, a iné.

3. 4.Údaje o predaji tovaru a využívaní služieb:

údaje o tom, aký tovar alebo služby sme Vám poskytli, či sme s Vami komunikovali o ich poskytnutí (napr. záznamy telefonických hovorov, záznamy inej komunikácie, údaje o automobile, ohľadne ktorého sme s Vami uzavreli kúpnu zmluvu, či sme o jej uzavretí rokovali, vrátane VIN a evidenčného čísla), údaje získané v súvislosti s Vašou návštevou našich internetových stránok - IP adresa, súbory cookies prípadne iný online identifikátor (bližšie viď čl. 11. Internetové stránky a cookies).

3. 4.Právny základ pre spracovanie osobných údajov

V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, v iných prípadoch k spracúvaniu Váš súhlas nepotrebujeme. Tak to je spravidla vtedy, keď je spracúvanie nevyhnutné pre plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností alebo za účelom zabezpečenia ochrany našich práv a oprávnených záujmov.

Vaše údaje teda môžeme spracúvať na základe nasledujúcich titulov – právnych základov:

 1. súhlas, ktorý ste nám za týmto účelom udelili, spravidla pri vyplnení kontaktného formuláru, počas telefonického hovoru s našimi operátormi alebo iným spôsobom
 2. plnenie zmluvných povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo zmlúv alebo iných dohôd s Vami uzatvorených
 3. splnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú osobitné právne predpisy
 4. zabezpečenie ochrany našich práv a oprávnených záujmov

Základné právne predpisy, ktoré nám ukladajú povinnosti, na plnenie ktorých musíme spracúvať Vaše osobné údaje:

 • zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve
 • zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty
 • zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa
 • zákon č. 129/2010 Z.z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách (tento zákon upravuje práva a povinnosti pri poskytovaní a sprostredkovaní spotrebiteľského úveru),
 • zákon č. 189/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a o zmene niektorých zákonov
 • zákon č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (tento zákon ukladá povinnosť vykonávať identifikáciu a kontrolu klientov)
 • zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel cestnej premávke
 • zákon o notároch
 • zákon o archívoch
 • zákon o advokátoch

Oprávnené záujmy skupiny AURES pri spracúvaní Vašich osobných údajov:

 • príprava obchodného prípadu – zber a spracúvanie osobných údajov, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre návrh podmienok obchodu;
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi, aby sme vám poskytli všetky informácie a služby, ktoré súvisia s kúpou nášho tovaru či služieb alebo vyriešili vaše požiadavky, priania a sťažnosti a pod.;
 • simulácia produktov a služieb, aby sme vám pomohli s výberom najvýhodnejšieho produktu, napríklad v rámci zabezpečenia financovania;
 • zasielanie správ, notifikácii a potvrdení, ktoré slúžia k realizácii obchodného prípadu;
 • priamy marketing (okrem iného ponúkanie relevantných služieb a výrobkov aktuálnym zákazníkom);
 • odovzdávanie osobných údajov v rámci Holdingu pre vnútorné administratívne účely (vrátane spracovania osobných údajov zákazníkov či zamestnancov), reporting a vytváranie analytických modelov na základe agregovaných a anonymizovaných osobných údajov;
 • prevencia a odhaľovanie podvodného konania, prevencia nesúladu s legislatívou; predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovania terorizmu, embargo;
 • spracúvanie kamerových záznamov z dôvodu eliminácie protiprávneho konania a ochrany osôb a majetku;
 • testovanie zmien softvéru;
 • výskum a vývoj produktov/služieb a analýz vývoja trhu;
 • analýzy Vašich údajov a údajov o tovare a službách za účelom nastavenia vhodných parametrov ponúk obchodu;
 • spracúvanie analýz nad agregovanými (anonymizovanými) údajmi pre historické, štatistické a vedecké účely, zabezpečenie bezpečnosti siete a informácií (t.j. schopnosti siete alebo informačného systému odolávať náhodným udalostiam a protiprávnemu alebo zlovoľnému konaniu) k zabráneniu neoprávneného prístupu k nim, šíreniu škodlivých kódov a zamedzeniu útokom a škodám na počítačových systémoch a systémoch elektronických komunikácií.

5. Nakladanie s osobnými údajmi

Osobné údaje spracúvame manuálne i automatizovane elektronickými systémami (napr. s pomocou softvéru alebo aplikácií). Za účelom ochrany osobných údajov máme nastavené bezpečnostné technické, organizačné a personálne opatrenia, ktorých funkčnosť pravidelne a systematicky kontrolujeme.

Nevykonávame spracúvanie osobných údajov, ktoré by viedlo k automatizovanému rozhodovaniu.

6. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané Prevádzkovateľom, prípadne našimi externými spolupracovníkmi a sprostredkovateľmi.

Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, starostlivo vyberáme na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami odovzdávaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre nás vykonávať iba sprostredkovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

V tomto zmysle môže Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na oprávnené účely poskytnúť týmto príjemcom:

 • spoločnostiam, ktoré sú súčasťou Holdingu [klik];
 • externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom plnenia zmluvy;
 • staniciam technickej kontroly za účelom vykonania technickej alebo evidenčnej kontroly vozidla, ohľadom ktorého sme s Vami uzavreli kúpnu zmluvu;
 • osobám, ktoré pre nás technicky zabezpečujú prevádzku určitej služby alebo prevádzkovatelia technológií, ktorých pre naše služby využívame;
 • marketingovým a výskumným agentúram za účelom marketingového spracovania alebo šetrenia a pre ponuky obchodu, služieb a produktov člena Holdingu a vybraných obchodných partnerov;
 • prevádzkovateľom reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
 • prevádzkovateľom technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať iba obsah a reklamu, ktoré sú pre Vás relevantné;
 • spracovateľom mzdovej agendy;
 • personálnym agentúram, poskytovateľom vzdelávacích kurzov a motivačných programov;
 • poskytovateľom služieb nevyhnutných pre výkon našej činnosti (administratívne činnosti, vzdelávacie činnosti, archivácia, právne poradenstvo atď.);
 • poskytovateľom poštovných a komunikačných služieb a služieb elektronických komunikácií;
 • bezpečnostným agentúram za účelom zabezpečenia ochrany osôb a majetku;
 • inkasným agentúram a advokátskym kanceláriám za účelom vymáhania pohľadávok;
 • exekútorom za účelom uplatnenia súvisiacich nárokov;
 • regulátorovi a správnym orgánom za účelom dozoru podľa osobitných právnych predpisov.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú presúvané do tretích krajín mimo EU.

8.Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané

Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne nutnú dobu a archivujeme v zmysle zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy. Pri údajoch o uskutočnených obchodoch a zákazníkoch ide o dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy s Vami.

Osobné údaje spracúvame po dobu trvania právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. Ak je titulom pre spracúvanie Vašich osobných údajov náš oprávnený záujem a nedošlo medzi nami k uskutočneniu obchodu, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov od ich získania.

Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame s Vaším súhlasom, uchovávame iba po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený. Pokiaľ nie je v súhlase uvedené niečo iné, spravidla ide o dobu 2 rokov.

9.Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zároveň však máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracúvania svojich osobných údajov alebo za účelom uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

9. 1.Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vyžiadať si od nás oznámenie, či spracúvame Vaše osobné údaje, a pokiaľ ich spracúvame, máte právo na poskytnutie týchto osobných údajov a informácií o spracúvaní od nás. Prvá kópia spracúvaných osobných údajov bude poskytnutá bezplatne, za ďalšie kópie Vám môžeme účtovať primeraný poplatok, ich výška bude primeraná administratívnym nákladom spojeným so spracovaním Vašej žiadosti.

9. 2. Právo na opravu osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné či neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu alebo doplnenie.

9. 3. Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)

Máte právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ:

 • nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracúvané,
 • ste odvolal/a súhlas s ich spracúvaním,
 • boli spracované protiprávne,
 • vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie,
 • údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia právnej povinnosti stanovenej v práve EU alebo právnom poriadku, ktorý sa na nás vzťahuje,
 • boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

To neplatí, pokiaľ je spracovanie Vašich údajov nevyhnutné

 • na výkon práva na slobodu prejavu a informácie,
 • na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracúvanie,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme,
 • na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

9. 4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ

 • popierate správnosť Vašich osobných údajov, alebo
 • je ich spracovanie protiprávne, ale namietate výmaz takýchto osobných údajov a chcete spracovanie Vašich údajov iba obmedziť, alebo
 • Vaše údaje, ktoré pre účely spracovania nepotrebujeme, ale o ich poskytnutie nás požiadate za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, alebo
 • ste vzniesol/a námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

9. 5. Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlase, ktorý ste nám udelili, máte právo na tzv. prenositeľnosť týchto údajov, ktoré Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

9. 6. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodu oprávneného záujmu, vrátane profilovania. Rovnako tak môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu v situácii, keď Vaše osobné údaje spracúvame pre účely priameho marketingu. V takomto prípade Vaše osobné údaje naďalej nebudeme pre tento účel takto spracúvať.

9. 7. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

9. 8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov), pokiaľ sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov:

Hraničná 12

Bratislava

telefón: +421 2 3231 3214

Uplatnenie práv

Všetky žiadosti týkajúce sa ochrany a spracovania Vašich osobných údajov nám môžete zasielať prostredníctvom kontaktného formulára tu.

Na Vaše žiadosti, ktoré sa týkajú uplatnenia vašich práv, budeme reagovať bez zbytočného odkladu, v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti. Lehotu je však v prípade potreby možné predlžiť o ďalšie dva mesiace. O tomto predĺžení vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, Vás budeme vždy informovať. Komunikáciu budeme viesť spôsobom, ktorý preferujete (e-mail, list).

10. Osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie

Tato časť Zásad sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov našich zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti alebo Holdingu. Údaje uvedené v časti 2. Kontakty, 5. Nakladanie s osobnými údajmi, 6. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov a 9. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov platia primerane.

10. 1. Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame o zamestnancoch a uchádzačoch o zamestnanie

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré nutne potrebujeme na zabezpečenie výkonu činnosti zamestnávateľa.

Osobné údaje týkajúce sa zamestnanca alebo uchádzača o zamestnanie, ktoré spracúvame sú najmä tieto:

10. 1. 1. Identifikačné údaje:

Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo,

10. 1. 2.Kontaktné údaje:

adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovanie alebo iná kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa,

10. 1. 3. Ďalšie osobné údaje zamestnanca:

fotografia, číslo bankového účtu, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, číslo cestovného pasu (u cudzincov), informácie o vzdelaní a predchádzajúca prax, titul, údaj o zdravotnej poisťovni, rodinný stav, počet detí, informácie o trestnej činnosti,

10. 1. 4. Údaje týkajúce sa rodinných príslušníkov zamestnanca:

meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo manžela/ky, adresa jeho/jej trvalého pobytu, názov a adresa jeho/jej zamestnávateľa; meno a priezvisko dieťaťa, jeho rodné číslo.

10. 1. 5. Osobitné kategórie osobných údajov (tzv. „citlivé osobné údaje")

Niektoré z vyššie uvedených údajov sa považujú za osobitné kategórie osobných údajov. Za osobitné kategórie osobných údajov sa považujú také údaje, ktoré sú považované voči subjektu údajov za citlivé a ktorým je poskytnutá zvýšená ochrana pri ich spracúvaní. Zákonnosť ich spracovania je pre oblasť pracovného práva a výkon činnosti zamestnávateľa založená všeobecným nariadením, preto súhlas subjektu údajov nie je potrebný. Do osobitnej kategórie osobných údajov patria údaje o zdravotnom stave, a ďalej napríklad fotografie, kópie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, genetické a biometrické údaje, informácie o trestnej činnosti subjektu údajov.

10. 2. Účely a tituly spracovania osobných údajov

Zákonnosť spracovania osobných údajov je založená nasledujúcimi titulmi:

 • Súhlas subjektu údajov,
 • Plnenie zmluvy,
 • Ochrana práv a oprávnených záujmov zamestnávateľa
 • Plnenie právnych a regulatórnych povinností.

Zákonnosť spracovania osobitnej kategórie osobných údajov (tzv. citlivých údajov) je založená nasledujúcimi titulmi:

 • Súhlas subjektu údajov,
 • Plnenie povinnosti a výkon osobitných práv Prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva,
 • Určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov.

Pre jednotlivé účely spracovania sa spravidla uplatní jeden titul, aj keď pre niektoré účely spracovania osobných údajov sa tituly môžu kumulovať.

10. 2. 1. Spracovanie osobných údajov bez nutnosti súhlasu subjektu údajov

Spracovanie osobných údajov za účelom výkonu činnosti zamestnávateľa je vykonávané z titulu plnenia zmluvy. Výkon týchto činností zahŕňa spracovanie osobných údajov za účelom:

 • výberového konania,
 • plnenia pracovnej zmluvy (vrátane plnenia stanovených povinností) podľa zákonníka práce
 • personálnej a mzdovej agendy,
 • riadenie, plánovanie a organizácia práce,
 • rovnosť a rozmanitosť na pracovisku, zdravie a bezpečnosť pri práci,
 • ochrana majetku zamestnávateľa,
 • užívanie práv a výhod spojených s výkonom zamestnania,
 • ukončenie pracovného pomeru.

Spracovanie osobných údajov za účelom výkonu činnosti zamestnávateľa z titulu plnenia právnych a regulatórnych povinností a plnenia povinností a osobitných práv Prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva. Výkon týchto činností zahŕňa spracovanie osobných údajov za účelom:

 • daňovým, tj. výpočet mesačných preddavkov na daň, prehlásenie platiteľa dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov,
 • dôchodkového, nemocenského a zdravotného poistenia podľa zákona o dôchodkovom poistení, zákona o nemocenskom poistení a zákona o verejnom zdravotnom poistení,
 • lustrácie medzinárodných sankčných zoznamov podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.

Spracovanie z titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v tomto prípade spracúvame za účelom:

 • ochrany a realizácie našich práv a právnych nárokov, ochrany práv duševného vlastníctva, obchodného tajomstva, ochrany nášho dobrého mena a povesti,
 • zabezpečenie prevencie a odhaľovania trestnej činnosti,
 • zabezpečenie zdravia a bezpečnosti zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie,
 • odovzdanie osobných údajov zamestnancov pre vnútorné administratívne účely ostatným spoločnostiam Holdingu.
10. 2. 2. Spracovanie osobných údajov so súhlasom subjektu údajov

Spracovanie osobných údajov za iným účelom než je uvedené v čl. 10.2.1 Spracovanie osobných údajov bez nutnosti súhlasu subjektu údajov, je možné iba so súhlasom subjektu údajov.

Poskytnutie takéhoto súhlasu je dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť nevyhnutným predpokladom výkonu práva. Zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie má právo poskytnutie súhlasu odmietnuť alebo ho môže kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založenú na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

So súhlasom uchádzača o zamestnanie, ktorý v konkrétnom výberovom konaní neuspel, uchovávame jeho osobné údaje za účelom ponuky jeho účasti v inom výberovom konaní.

10. 3. Doba spracovania osobných údajov

Uchovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, resp. bývalých zamestnancov, venujeme zvýšenú pozornosť, a to i s ohľadom na skutočnosť, že niektoré právne predpisy stanovia minimálnu dobu uchovania osobných údajov. Po skončení pracovného pomeru teda starostlivo vyhodnocujeme, aké dokumenty a údaje je nutné uchovávať a aké možno bez zbytočného odkladu zlikvidovať.

10. 3. 1. Doba spracovania osobných údajov uchádzača o zamestnanie

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie spracúvame a uchovávame po dobu trvania výberového konania, najdlhšie 6 mesiacov od ich poskytnutia uchádzačom o zamestnanie. Ak je poskytnutý súhlas uchádzača, ponechávame si osobné údaje aj pre účely ponuky účasti v inom výberovom konaní, a to po dobu 5 rokov od poskytnutia týchto osobných údajov. V opačnom prípade osobné údaje uchádzača o zamestnanie bezpečne vymažeme alebo zničíme.

10. 3. 2. Doba spracovania osobných údajov zamestnanca

Osobné údaje zamestnanca spracúvame a uchovávame minimálne po dobu trvania pracovného pomeru. Po skončení pracovného pomeru uchovávame osobný spis s osobnými údajmi bývalých zamestnancov ešte po dobu 10 rokov, a to za účelom prípadného efektívnej ochrany našich práv a záujmov.

V špecifických dokumentoch obsahujúcich osobné údaje, ako bolo už uvedené vyššie, potom určia osobitné predpisy odlišnú minimálnu dobu uchovania. Ide najmä o rovnopisy evidenčných listov (doba uchovania 10 rokov), účtovných podkladov (doba uchovania 10 rokov), záznamy o poistnom na sociálne zabezpečenie a príspevky na štátnu politiku zamestnanosti (doba uchovania 10 rokov), mzdové listy alebo účtovné záznamy o údajoch potrebných pre účely dôchodkového poistenia (doba uchovania 50 rokov).

10. 4. Zdroj údajov

Dáta, ktoré spracúvame, získavame prevažne od subjektu týchto osobných údajov. Osobné údaje môžeme získať ale aj z iných zdrojov, aby sme si overili, že údaje, ktoré máme, sú úplné a pravdivé.

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám sú poskytnuté najmä pri výberovom konaní a uzavretí pracovnej zmluvy (resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a v priebehu jeho trvania priamo uchádzačom o zamestnanie alebo prostredníctvom spolupracujúcej personálnej agentúry. Referencie o uchádzačovi o zamestnanie môže poskytnúť so súhlasom uchádzača i súčasný alebo bývalý zamestnávateľ.

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie získavame i z verejne dostupného profilu na sociálnych sieťach, eventuálne z verejne dostupných registrov evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register).

10. 5. Nakladanie s osobnými údajmi

Pri výkone činnosti zamestnávateľa, najmä pri posudzovaní vhodného uchádzača na pracovnú pozíciu, dochádza k profilovaniu, čím sa rozumie automatizované spracovanie osobných údajov s cieľom predpovedať správanie konkrétneho človeka, a to na základe profilu zloženého z jeho vlastností, charakteristík alebo preferencií. Profilovanie je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli prijať do zamestnaneckého pomeru kandidáta, ktorý najlepšie zodpovedá našim potrebám a požiadavkám.

Nevykonávame také spracovanie osobných údajov, ktoré by viedlo k automatizovanému rozhodovaniu.

11. Internetové stránky a cookies

11. Webtracking (sledovanie na webových stránkach)

V rámci skvalitňovania služieb našim zákazníkom a zabezpečenia plnej funkcionality našich internetových stránok dochádza k zberu a evidovaniu určitých údajov a ďalších informácií (ďalšie informácie nepredstavujú osobné údaje). Tieto údaje a ďalšie informácie slúžia k vyhodnocovaniu činnosti užívateľov na webových stránkach za účelom vykonávania štatistiky. Všetky osobné údaje sú spracúvané v ich anonymizovanej podobe.

K spracovaniu údajov pre štatistické účely využívame interné Data Science oddelenie; to zabezpečuje monitorovanie údajov, ktoré sa vzťahujú k ponúkaným produktom na webových stránkach Holdingu, a to pre ich optimálne prispôsobenie zákazníkom.

Aby sme Vám mohli zabezpečiť užívateľsky čo najviac prívetivé webové stránky, využívame rovnako služby spoločnosti Bloomreach CZ s.r.o. so sídlom Jana Babáka 2733/1, Královo Pole, 612 00 Brno a Google Czech Republic, s.r.o. so sídlom Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha („trackingové technológie“). Trackingové technológie nám pomáhajú pochopiť, akým spôsobom využívate služby na našich webových stránkach, aby sme mohli zabezpečiť ich intuitívne jednoduché ovládanie. Ďalej nám tiež umožňujú zistiť, o aký tovar a služby sa najviac zaujímate, aby sme vám ich mohli jednoduchšie ponúkať.

Pri návšteve našej webovej stránky zbierame, zhromažďujeme a vyhodnocujeme potrebné údaje prostredníctvom meracích kódov nainštalovaných na našich webových stránkach („nástroje“). Nástroje zabezpečujú prepojenie našich webových stránok s Vaším webovým prehliadačom, ktorý zasiela nasledujúce informácie o využívaní našich webových stránok:

 • Request (ide sa o názov súboru pre vyjadrenú požiadavku klienta), napr. www.vzorek.cz/index.html;
 • Typ prehliadača / verzia prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome, Firefox );
 • Jazyk prehliadača (napr. slovenčina);
 • Použitý operačný systém (napr. Windows XP, Windows 10, iOS);
 • Vnútorné rozlíšenie okna prehliadača;
 • Rozlíšenie obrazovky;
 • Aktivácia JavaScriptu;
 • Java zapnuté/vypnuté;
 • Cookies áno/nie;
 • Hĺbka farieb;
 • Referrer URL (označenie pre URL, z ktorého bola webová stránka navštívená);
 • IP adresa užívateľa.
 • Časový údaj vzťahujúci sa k dátumu a času, kedy došlo k prístupu na webové stránky;
 • Počet preklikov;

Ďalej môžu byť rovnako zisťované informácie, ktoré sú získavané z obsahu vyplnených/nevyplnených formulárov (textové pole, ktoré je potrebné vyplniť, napríklad prihlasovacie meno a heslo. V týchto prípadoch dochádza k zisťovaniu informácií o skutočnosti, či bol daný formulár „vyplnený“ alebo „nevyplnený“).

11. 2. Blokovanie ukladania dát pri Webtrackingu

Nad rámec českej a slovenskej právnej úpravy ponúkame užívateľom našich webových stránok možnosť zakázať ukladanie svojich anonymných užívateľských údajov tak, aby už v budúcnosti nemohli byť zhromažďované. Naše webové stránky poskytujú pre blokovanie webtrackingu zodpovedajúci počet cookies (pre každý súhlas jedna cookie). Tieto cookies do budúcnosti zablokujú webtracking pre konkrétnu trackingovú službu. Tento zákaz bude platiť tak dlho, kým tieto cookies nevymažete, najdlhšie však 1 rok, kedy dochádza k opätovnej výzve na povolenie alebo zamietnutie zberu cookies. Viac informácií k problematike cookies v časti 11.6 Cookies.

11. 3. Použitie conversion trackingu (sledovanie konverzií)

Prostredníctvom konverzných cookie na našich internetových stránkach dochádza k sledovaniu objednávok a registrácií, ktoré boli učinené po rozkliknutí reklamy na webových stránkach tretieho subjektu alebo na základe prepojenia prostredníctvom nášho linku umiestneného na webových stránkach tretieho subjektu. Účelom tohto sledovania je maximálne prispôsobenie reklám Holdingu našim zákazníkom. Ďalej dochádza k prepojeniu linkov, ich vyhodnoteniu a použitiu pre účely zúčtovania. Konverzné cookies neobsahujú osobné údaje, a nie je možné ich preto použiť k osobnej identifikácii zákazníka. Poskytovateľ webových stránok tretích subjektov získa iba údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo zakúpili jeho produkt.

11. 4. IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa sa prenáša pri každej vyslanej požiadavke na webový server, aby vedel, kam má zaslať odpoveď. Dynamickú IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovateľa internetového pripojenia („ISP“), a to v okamihu svojho pripojenia na internet. Z tohto dôvodu môže ISP určiť konkrétneho zákazníka, ktorému IP adresu priradil.

Na základe uloženia IP adresy na našom serveri je možné, aby sme zistili prostredníctvom ďalších informácií získaných od ISP totožnosť užívateľa pripojeného k internetu. Z tohto dôvodu neukladáme IP adresu, na základe ktorej by bolo možné dospieť k identifikácii konkrétneho užívateľa, trvale. IP adresa je používaná iba za účelom rozpoznania jednotlivého prihlásenia na našu webovou stránku a rovnako ako prostriedok obrany proti počítačovým útokom.

11. 5. Logovacie súbory

Pri každej návšteve našich webových stránok skupiny vyšle Váš webový prehliadač informáciu o Vašich užívateľských dátach, ktoré sa uložia do protokolových súborov, tzv. serverového logovacieho súboru. Dátové prenosy, ktoré sa týmto spôsobom ukladajú, obsahujú tieto údaje: dátum a čas návštevy webových stránok, URL navštívenej webovej stránky, IP adresa, pôvodné URL (tzv. referrer), z ktorej ste na naše webové stránky prišli, množstvo prenesených dát a informácií o user agent zaslaných Vaším webovým prehliadačom (prípadne i typ a verziu prehliadača a použitý operačný systém).

Vyhodnotenie logovacích dátových súborov slúži k tomu, aby sme mohli jednoduchšie nájsť chyby a boli schopní ich čo najrýchlejšie odstrániť. Okrem toho nám to umožní riadiť kapacitu serveru a ďalej zlepšovať našu ponuku.

11. 6. Cookies

V rámci webových stránok používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve našich webových stránok uložené do Vášho počítača. Cookies môžu obsahovať iba informácie, ktoré odosielame na Váš počítač, a preto nedochádza k načítaniu Vašich osobných údajov. Zároveň na základe používania súborov cookies nedochádza k prepojeniu s ďalšími údajmi, ibaže by ste s tým výslovne prejavili súhlas.

Súhlas s použitím cookies nie je predpokladom pre návštevu našich webových stránok. Chceli by sme však upozorniť na to, že používanie funkcie Garáž a personalizovanej obchodnej ponuky je možné poskytnúť iba vtedy, ak cookies povolíte.

Cookies môžu byť v počítači uložené na rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné čiže „session cookies“). To znamená, že existujú, iba dovtedy kým je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači aj po jeho ukončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadanie internetu. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvnia technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy.

Na našich webových stránkach používame tieto cookies [1]:

 • súbory cookies vyžadované na činnosť webových stránok, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie plnej funkčnosti využívania našich webových stránok, tzv. technické cookies [AURES];
 • súbory cookies, ktoré nie sú úplne nevyhnutné k fungovaniu webových stránok, avšak ich používanie zlepšuje užívateľský dojem a uľahčuje prehliadanie webových stránok. Tieto cookies sú používané pre skvalitnenie ponuky našich produktov (napr. obmedzenie záťaže, funkčnosť prihlásenia do Garáže [AURES]);
 • ever cookie (pre rozlíšenie medzi doterajším a novým zákazníkom [AURES, Google, Bloomreach]);

Ukladanie súboru cookies je možné celkovo zakázať v nastavení webového prehliadača (rovnako je možné zakázať prípadné používanie cookies tretích strán). Pokiaľ tak však užívateľ urobí, môžu byť niektoré funkcie webových stránok nedostupné alebo môže mať odmietnutie cookies vplyv na zníženie užívateľského dojmu.

11. 7. Mapa pobočiek

Na našich webových stránkach máte k dispozícii vyhľadávač pobočiek spoločností Holdingu. Pri použití vyhľadávača pobočiek dochádza rovnako k prenosu IP adresy. Pre využívanie IP adries odkazujeme na časť 11.4 IP adresa (adresa internetového protokolu) týchto Zásad.

Pre vyhľadávač pobočiek používame mapy od Google Maps. Pri použití vyhľadávača pobočiek prostredníctvom tejto možnosti spoločnosť Google do Vášho počítača ukladá svoje súbory cookie. Z tohto dôvodu Vás upozorňujeme, aby ste si preštudovali rovnako podmienky použitia cookies a prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. V nastavení Vášho webového prehliadača môžete tieto súbory cookies zakázať.

Ďalej Vám ponúkame možnosť vyhľadať pobočky skupiny AURES Holdings prostredníctvom prehliadača vo Vašom mobilnom zariadení s využitím polohových údajov. Môžete zadať priamo hľadaný výraz (PSČ/miesto) alebo hľadanie vykonať podľa toho, kde sa práve nachádzate. Ak sa rozhodnete pre vyhľadávanie na základe svojej aktuálnej polohy, zistí si prehliadač štandardným spôsobom Vašu polohu a nasleduje bezpečnostná otázka, či s touto službou súhlasíte alebo nie.

Pokiaľ nám umožníte použiť informácie o tom, kde sa práve nachádzate, použijeme pri vyhľadávaní pobočky informácie o Vašej polohe, a to na základe informácií získaných z Vášho koncového mobilného zariadenia. Tieto informácie použijeme výhradne na to, aby sme Vás lokalizovali na mape a zobrazili Vám našu najbližšiu pobočku.

Deaktivovaním služby pre určovanie polohy vo svojom koncovom mobilnom zariadení (viď nastavenia telefónu) môžete úplne zabrániť tomu, aby sa dalo zistiť, kde sa momentálne nachádzate, prípadne môžete povoliť oznamovanie týchto informácií iba vybraným mobilným aplikáciám, ktoré využívajú službu určovania polohy.

12. Otázky a odpovede

12. 1. Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo ak osobné údaje neposkytnem?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V rozsahu, v akom sme ale povinní osobné údaje našich klientov zisťovať, spracúvať a uchovávať (viď 3.1 Identifikačné údaje), je však poskytnutie niektorých osobných údajov podmienkou pre predaj tovaru alebo poskytovanie našich služieb.

Poskytnutie zvyšných osobných údajov je závislé iba na Vašej vôli, predaj tovaru či poskytovanie služieb z našej strany tým nie je podmienený.

Spracovanie Vašich osobných údajov, často iba v anonymizovanej podobe, bez toho aby sme boli vôbec schopní Vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje naše služby neustále zlepšovať a vyvíjať nové služby. Pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, ak je Váš súhlas k spracovaniu potrebný, prípadne ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše služby už nebudeme schopní naďalej poskytovať, prípadne že Vám ich nebudeme môcť poskytnúť v plnom rozsahu alebo kvalite.

13. Ostatné

13. 1. Zmeny týchto Zásad

Sme oprávnení vykonávať občasné úpravy týchto Zásad. Všetky zmeny a aktuálne znenie Zásad budú k dispozícii na tejto stránke.

13. 2. Teritorialita

Tieto Zásady platia v príslušných krajinách, v ktorých pôsobia spoločnosti Holdingu. Prístup k ochrane osobných údajov sa v rôznych krajinách môže mierne líšiť, takže súčasťou týchto Zásad sú tiež miestne prílohy. Miestne podmienky platné pre vašu jurisdikciu nájdete tu.

Vďaka tomu je zabezpečený súlad s požiadavkami na ochranu osobných údajov bez ohľadu na to, kde pôsobíte.

[1] V hranatých zátvorkách vyššie je uvedený správca zodpovedný za využitie príslušných cookies.

Poverenec pre ochranu osobných údajov

Mgr. Lenka Zajíčková
kontaktná adresa: Dopraváků 723/1, Praha 8, 184 00
e-mail: dpo@aaaauto.cz

Poverenec je menovaný spoločne pre celú skupinu AURES, teda pre všetky spoločnosti koncernu a krajiny, v ktorých skupina pôsobí.


Sme členom skupiny AURESHOLDINGS
X

V reprezentativních příkladech uvádíme následující parametry spotřebitelského úvěru:

 • specifikaci financovaného předmětu
 • cenu financovaného předmětu
 • výši akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně)
 • roční procentní sazbu nákladů,
 • výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem,
 • celkovou výši spotřebitelského úvěru,
 • výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem,
 • dobu trvání spotřebitelského úvěru,
 • informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek
 • zprostředkovatelskou činnost vykonáváme pro více finančních institucí

Cena: 250 000 Kč

Akontace: (podíl zákazníka na pořizovací ceně) 30 %, tj. 75 000 Kč
Doba trvání úvěru: 60 měsíců
RPSN 8,27 %
Měsíční splátka 3 546 Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru: 175 000 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně)
Celková částka splatná spotřebitelem: 212 760 Kč (splátka x počet splátek)
Úroková sazba: 7,97 %
Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění.
Podmínky spotřebitelského úvěru u konkrétního vozu se mohou lišit. Pokud máte zájem o konkrétní kalkulaci, vyplňte prosím údaje ve formuláři a nechte naše finanční specialisty, aby pro vás na míru sestavili finanční plán.


Cena: 99 000 Kč

Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 20 %, tj. 19 800 Kč
Doba trvání úvěru: 48 měsíců
RPSN: 12,25 %
Měsíční splátka: 2 071 Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru: 79 200 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně)
Celková částka splatná spotřebitelem: 99 408 Kč (splátka x počet splátek)
Úroková sazba: 11,61 %
Sjednání pojištění není podmínkou získání úvěru.
Podmínky spotřebitelského úvěru u konkrétního vozu se mohou lišit. Pokud máte zájem o konkrétní kalkulaci, vyplňte prosím údaje ve formuláři a nechte naše finanční specialisty, aby pro vás na míru sestavili finanční plán.


Cena vozu 250 000 Kč

Akontace: (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 60 %, tj. 150 000 Kč
Doba trvání úvěru: 60 měsíců
Úroková sazba: 0 %
Měsíční splátka: 2 776 Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru: 100 000 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně)
Celková částka splatná spotřebitelem: 166 515 Kč (splátka x počet splátek)
RPSN: 24,67 %
Podmínkou získání úvěru je sjednání pojištění (POV, HAV)
Podmínky spotřebitelského úvěru u konkrétního vozu se mohou lišit. Pokud máte zájem o konkrétní kalkulaci, vyplňte prosím údaje ve formuláři a nechte naše finanční specialisty, aby pro vás na míru sestavili finanční plán.


Cena vozu: 149 999 Kč

Akontace:(podíl zákazníka na pořizovací ceně): 35 %, tj. 52 500 Kč
Doba trvání úvěru: 48 měsíců
RPSN: 11,58 %
Měsíční splátka: 1 545 Kč (47x 1 545 Kč)
Poslední navýšená splátka: 60 000 Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru: 97 499 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně)
Celková částka splatná spotřebitelem: 132 615 Kč (splátka x počet splátek + poslední navýšená splátka)
Úroková sazba: 11 %
Sjednání pojištění není podmínkou získání úvěru.
Podmínky spotřebitelského úvěru u konkrétního vozu se mohou lišit. Pokud máte zájem o konkrétní kalkulaci, vyplňte prosím údaje ve formuláři a nechte naše finanční specialisty, aby pro vás na míru sestavili finanční plán.

 

Cena vozu: 340 000 Kč


Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 40 %, tj. 136 000,- Kč
Doba trvání úvěru: 60 měsíců
RPSN: 19,55 %
Měsíční splátka: 5 173,- Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru: 204 000,- Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně)
Celková částka splatná spotřebitelem: 310 380,- Kč (splátka x počet splátek + poslední navýšená splátka)
Úroková sazba: 3,99 %
Podmínkou získání úvěru je sjednání pojištění (POV, HAV).
Podmínky spotřebitelského úvěru u konkrétního vozu se mohou lišit. Pokud máte zájem o konkrétní kalkulaci, vyplňte prosím údaje ve formuláři a nechte naše finanční specialisty, aby pro vás na míru sestavili finanční plán.

 

 

V případě poskytnutí finanční služby je součástí každé smlouvy zákonný údaj o výši RPSN a kompletní předsmluvní informace k úvěru. Vyšší hodnoty RPSN mohou být důsledkem využití marketingových akcí dle výběru zákazníka, jako např. sleva z ceny vozidla, výplata hotovosti a další akční benefity, které může zákazník čerpat dle vlastního výběru. Podmínky spotřebitelského úvěru se mohou u konkrétních vozů lišit. AURES Holdings a.s. je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

Vážime si vášho
súkromie

Aby pre vás bolo prezeranie našich stránok čo najpohodlnejšie, využívame súbory cookies. Cookies nám slúžia na zlepšovanie našich služieb a zároveň vám vďaka nim dokážeme lepšie ponúknuť obsah, ktorý pre vás môže byť zaujímavý a užitočný.

Spravovať cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Tento web používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku pri prehliadaní webom. Z týchto súborov cookie sú súbory cookie, ktoré sú kategorizované podľa potreby, uložené vo vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií webu.

Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť tomu, ako tento web používate, na ukladanie užívateľských preferencií a poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto súbory cookie budú vo vašom prehliadači uložené iba s vaším súhlasom. Máte tiež možnosť odhlásiť sa z týchto súborov cookie. Ale odhlásenie niektorých z týchto súborov cookie môže mať vplyv na váš zážitok z prezerania. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.


Nutné Vždy aktívny

Nevyhnutné súbory cookie sú kľúčové pre základné funkcie webu a web bez nich nebude fungovať zamýšľaným spôsobom. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.


Funkčné

Funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán.


Analytické

Analytické súbory cookie sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webom. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitého opustenia, zdroji návštevnosti atď.


Marketingové

Súbory cookie reklamy sa používajú na doručovanie návštevníkov prispôsobenými reklamami na základe stránok, ktoré navštívili predtým, a na analýzu účinnosti reklamnej kampane.