Kontaktný formulár

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa Vám späť.
Vyřešte rovnici : 26 + 1 =: *
* povinná pole


Zavrieť
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehlasujem, že dobrovoľne udeľujem na dobu 6 mesiacov svoj súhlas s tým, aby spoločnosť AUTO DISKONT s.r.o., so sídlom Šenkvická cesta 14/F, 902 01 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 33072/B, ako prevádzkovateľ spracovávala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emialova adresa, a to za účelom vloženia týchto osobných údajov do evidencie zákazníkov k ponúkaniu obchodu, služieb alebo zákazníckych výhod. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje na území jedného alebo viacerých členských štátov Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a poskytnúť tretím osobám za vyššie vymedzeným účelom.